บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: Air Pressure Measurement Guide – หน่วยวัดแรงดันลม

Air Pressure Measurement Guide – หน่วยวัดแรงดันลม

หน่วยวัดแรงดันลม
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

การวัดแรงดัน (pressure measurement) เป็นการวัดค่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของแรง (F) ที่กระทำในทิศทางตั้งฉากกับพื้นที่ (A) ใด ๆ โดยความดัน (pressure) มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร (N/m²) หรือ ปาสคัล (Pa) การเลือกใช้เครื่องมือวัดความดันควรคำนึงถึงย่านความดัน (range) และชนิดหรือรูปแบบของแรงดันที่แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ความดันสัมบูรณ์ (absolute pressure) ความดันเกจ (gauge pressure) ความดันแตกต่างหรือความดันดิฟเฟอเรนเชียล (differential pressure) และความดันต่ำกว่าบรรยากาศหรือสุญญากาศ (vacuum) ชนิดและคุณสมบัติของตัวกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านแรงดันอาจอยู่ในสถานะก๊าซหรือของเหลว และการวัดแรงดันสามารถนำไปใช้วัดค่าตัวแปรอื่นได้ เช่น การวัดอัตราการไหล (flow measurement) การวัดระดับ (level measurement) และการวัดอุณหภูมิ (temperature measurement) ด้วยเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดแรงดันอาจอยู่ในกลุ่มที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงทางกล หรือใช้หลักการทางไฟฟ้าร่วมกับทางกล โดยสัญญาณทางด้านเอาต์พุตที่ได้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เช่น ทรานสดิวเซอร์วัดแรงดันชนิดเปลี่ยนค่าความจุ ทรานสดิวเซอร์วัดแรงดันชนิดเปลี่ยนค่าความเหนี่ยวนำ และทรานสดิวเซอร์วัดแรงดันชนิดเปลี่ยนค่าความต้านทานหรือชนิดสเตรนเกจเป็นต้น สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อคจาก www.gotrading.co.th

สิ่งที่ควรจำ:

 • การวัดแรงดันเป็นการวัดค่าอัตราส่วนระหว่างแรงและพื้นที่
 • หน่วยวัดแรงดันได้แก่ บารอมิเตอร์, มาโนมิเตอร์, บูร์ดอง, ไดอะแฟรม, เบลโลว์, ทรานสดิวเซอร์
 • ความดันแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ความดันเกจ, ความดันสัมบูรณ์, ความดันแตกต่าง, สภาวะสุญญากาศ
 • หน่วยวัดแรงดันที่นิยมใช้คือ Bar, PSI, MPa, Kg/cm², ATM, mmHg, inHg
 • การแปลงหน่วยวัดแรงดันสามารถทำได้ตามตารางแปลงหน่วยวัด

ทฤษฎีของการวัดแรงดัน

การวัดแรงดันได้แบ่งตามหลักการทำงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทางกล เช่น บารอมิเตอร์ (barometer) มาโนมิเตอร์ (manometer) บูร์ดอง (bourdon guage) ไดอะแฟรม (diaphragm) และเบลโลว์ (bellow) เป็นต้น และกลุ่มที่ทำงานโดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้าร่วมกับทางกล สัญญาณทางด้านเอาต์พุตที่ได้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เช่น ทรานสดิวเซอร์วัดแรงดันชนิดเปลี่ยนค่าความจุ ทรานสดิวเซอร์วัดแรงดันชนิดเปลี่ยนค่าความเหนี่ยวนำ และทรานสดิวเซอร์วัดแรงดันชนิดเปลี่ยนค่าความต้านทานหรือชนิดสเตรนเกจเป็นต้น

ประเภทของความดัน

การวัดแรงดันเป็นการวัดค่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของแรงที่กระทำต่อพื้นที่ โดยมีประเภทของความดันที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก นั่นคือความดันเกจ (gauge pressure) ความดันสัมบูรณ์ (absolute pressure) ความดันแตกต่าง (differential pressure) และสภาวะสุญญากาศ (vacuum).

ความดันเกจ (gauge pressure) คือ ความดันที่วัดจากแรงดันที่เกิดขึ้นจากการบีบอัดของสารอันตรายมากกว่าความดันบรรยากาศ ในกรณีที่ความดันเป็นบวก สิ่งที่ใช้เพื่อวัดความดันเกจจะมีตัวชี้วัดเป็นย่านบวก เช่น บารอมิเตอร์ (barometer) และมาโนมิเตอร์ (manometer) ซึ่งมักนำไปใช้วัดความดันในท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรมที่ไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำสูง

ความดันสัมบูรณ์ (absolute pressure) เป็นค่าความดันที่วัดจากการบีบอัดของสารอันตรายมากกว่าความดันบรรยากาศ แต่ถูกรวบในห้องปิดที่มีความดันสัมบูรณ์เป็นศูนย์ เครื่องมือที่สามารถวัดความดันสัมบูรณ์ได้รวมถึงเครื่องอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ความดันสัมบูรณ์ยังใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์หลายๆ กระบวนการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ความดันแตกต่าง (differential pressure) เกิดจากการวัดต่างระหว่างความดันของสองสารหรือส่วนที่แตกต่างกัน โดยการวัดความแตกต่างแรงดันใช้เครื่องมือที่ทำหน้าที่วัดแรงดันสองจุดแล้วนำค่าดังกล่าวมาวัดและแสดงผลว่าต่างกันเท่าใด เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้วัดความแตกต่างมีหลากหลายประเภท เช่น บูร์ดอง (bourdon gauge) ไดอะแฟรม (diaphragm) และเบลโลว์ (bellow)

สภาวะสุญญากาศ (vacuum) เป็นสภาวะของความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศธรรมดา หน่วยวัดความดันสภาวะสุญญากาศมีหลายรูปแบบ เช่น แรงดันสภาวะสุญญากาศในหน่วยต่างๆ เช่น มิลลิเมตรปรอท หรือ มม.ปรกติ ฯลฯ มีค่าต่ำกว่าศูนย์ เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันสภาวะสุญญากาศมีพื้นที่ป้องกันสติ๊กเกอร์ เพื่อไม่ให้สามารถซอลูชั่นวัตถุต่างๆ ติดต่อแรงดันที่ต่ำกว่านั้น

หน่วยวัดแรงดัน

หน่วยวัดแรงดันมีหลายหน่วย เช่น Bar, PSI, MPa, Kg/cm², ATM, mmHg, inHg แต่แบบที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมไทยคือ Bar, PSI, MPa, Kg/cm², ATM, mmHg, inHg

การวัดแรงดัน (pressure measurement) เป็นการวัดค่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของแรง (F) ที่กระทำในทิศทางตั้งฉากกับพื้นที่ (A) ใด ๆ โดยความดัน (pressure) มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร (N/m²) หรือ ปาสคัล (Pa) การวัดแรงดันสามารถนำไปใช้วัดค่าตัวแปรอื่นได้ เช่น การวัดอัตราการไหล (flow measurement) การวัดระดับ (level measurement) และการวัดอุณหภูมิ (temperature measurement)

หน่วยวัดแรงดันที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมไทยปัจจุบันได้แก่:

 • Bar: หน่วยวัดแรงดันที่ใช้ในบริษัทฯ นี้เป็นหน่วยวัดแรงดันที่ใช้ในอุตสาหกรรมไทยมากที่สุด
 • PSI: หน่วยวัดแรงดันที่ใช้ในอุตสาหกรรมอเมริกัน
 • MPa: หน่วยวัดแรงดันที่ใช้ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่นและหยิบยกจากบริษัทคู่แข่งที่ขอพิจารณาแล้ว
 • Kg/cm²: หน่วยวัดแรงดันที่ใช้ในอุตสาหกรรมไทย
 • ATM:หน่วยวัดที่ใช้ในการวัดแรงดันบรรยากาสดุล (atmospheric pressure)
 • mmHg: หน่วยวัดแรงดันที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และอาหารมากที่สุด
 • inHg: หน่วยวัดแรงดันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน

การแปลงหน่วยวัดแรงดัน

การแปลงหน่วยวัดแรงดันเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ เพราะสามารถใช้ในการแปลงค่าจากหน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ดังนั้น เราจึงต้องรู้ถึงสูตรการแปลงหน่วยวัดแรงดันที่ถูกต้องในแต่ละกรณี

แปลงหน่วยบาร์เป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว

สูตรในการแปลงหน่วยบาร์เป็นปอนด์ต่อตารางนิ้วคือ:

หน่วยบาร์หน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้ว
1 บาร์14.5038 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

แปลงหน่วยบาร์เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

สูตรในการแปลงหน่วยบาร์เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรคือ:

หน่วยบาร์หน่วยกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
1 บาร์1000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

แปลงหน่วยบาร์เป็นเมกะปาสคาล

สูตรในการแปลงหน่วยบาร์เป็นเมกะปาสคาลคือ:

หน่วยบาร์หน่วยเมกะปาสคาล
1 บาร์10000 เมกะปาสคาล

แปลงหน่วยบาร์เป็นแรงดันบรรยากาศ

สูตรในการแปลงหน่วยบาร์เป็นแรงดันบรรยากาศคือ:

หน่วยบาร์หน่วยแรงดันบรรยากาศ
1 บาร์750.0638 มิลลิเมตรปรอท

แปลงหน่วยบาร์เป็นมิลลิเมตรปรอท

สูตรในการแปลงหน่วยบาร์เป็นมิลลิเมตรปรอทคือ:

หน่วยบาร์หน่วยมิลลิเมตรปรอท
1 บาร์7500.638 มิลลิเมตรปรอท

แปลงหน่วยบาร์เป็นนิ้วปรอท

สูตรในการแปลงหน่วยบาร์เป็นนิ้วปรอทคือ:

หน่วยบาร์หน่วยนิ้วปรอท
1 บาร์2952.9984 นิ้วปรอท

การแปลงหน่วยวัดแรงดัน

ช่องทางการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่บริษัทเรา! หากคุณมีคำถามหรือต้องการสอบถามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการวัดแรงดัน คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

 • Facebook: @GreatOrientalTrading
 • Line: @gotrading
 • โทรมาที่: 097-3619703
 • โทรสายตรง: 074-300212-4

เรายินดีให้บริการและตอบคำถามของคุณทุกครั้งเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและรับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวัดแรงดันอย่างละเอียด

คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวัดแรงดันเพื่อให้คุณได้คำตอบอย่างครบถ้วน

 1. การแปลงหน่วยวัดแรงดันคืออะไร?
  การแปลงหน่วยวัดแรงดันเป็นกระบวนการที่เราใช้ในการเปลี่ยนหน่วยของค่าแรงดันจากหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยอื่น เช่น จากบาร์เป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือจากบาร์เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
 2. วิธีการแปลงหน่วยวัดแรงดัน?
  เราสามารถใช้เครื่องมือ Pressure Unit Converter สำหรับการแปลงหน่วยวัดแรงดันได้ง่ายๆ แค่เลือกหน่วยเริ่มต้นและหน่วยที่ต้องการแปลง แล้วใส่ค่าที่ต้องแปลงลงในเครื่องมือ โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ทันที
 3. มีเครื่องมือแปลงหน่วยวัดแรงดันออนไลน์อื่นๆ หรือไม่?
  นอกจาก Pressure Unit Converter เรายังสามารถใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทำการแปลงหน่วยวัดแรงดันได้อีกมากมาย เช่น Unit Converter, ConvertPad, และ metric-conversions.org เป็นต้น
 4. ควรใช้หน่วยวัดแรงดันใดในอุตสาหกรรมไทย?
  ในอุตสาหกรรมไทยเรามักใช้หน่วยวัดแรงดันบางรูปแบบเป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึงบาร์ (Bar), ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI), เมกะปาสคาล (MPa), กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (Kg/cm²), แอตมอสเฟียร์ (ATM), มิลลิเมตรปรอท (mmHg), และนิ้วปรอท (inHg)

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดแรงดัน รบกวนติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง หรือโพสต์คำถามของคุณไว้ในแท็กเกี่ยวกับการวัดแรงดันในเมียเดีย

Facebook: @GreatOrientalTrading

Line: @gotrading

Mobile: 097-3619703

คำถามที่พบบ่อย

สรุป

หน่วยวัดแรงดันลมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของแรงที่กระทำต่อพื้นที่ของลม มีหลายรูปแบบของหน่วยวัดแรงดันที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมไทย เช่น Bar, PSI, MPa, Kg/cm², ATM, mmHg, inHg การวัดแรงดันสามารถนำไปใช้วัดค่าตัวแปรอื่นๆ ได้ เช่น การวัดอัตราการไหล (flow measurement), การวัดระดับ (level measurement), และการวัดอุณหภูมิ (temperature measurement) การเลือกใช้หน่วยวัดแรงดันและวิธีการวัดนั้นควรคำนึงถึงความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและเข้าใจข้อมูลที่ทำให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยวัดแรงดัน หรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ดังนี้

Facebook: @GreatOrientalTrading

Line: @gotrading

โทรศัพท์: 097-3619703

โทรศัพท์: 074-300212-4

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...