บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด info@radiusglobal.co.th , Tel : 02-041-5092 , 095-296-2968
Post: Understanding Pressure Gauges: What Are They?

Understanding Pressure Gauges: What Are They?

pressure gauge คืออะไร
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Power by Odoo

ติดต่อเรา

Pressure gauge คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันของของเหลว เช่น น้ำ ก๊าซ หรือไอน้ำ ในเครื่องจักรหรือระบบที่ใช้ความดันโดยตรง เพื่อให้เรามั่นใจว่าไม่มีการรั่วไหลหรือการเปลี่ยนแปลงความดันที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ

การวัดความดันนั้นมีความสำคัญมากในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม โดยเครื่องมือกล่าวมีวิธีการทำงานที่หลากหลาย อาทิเช่น pressure gauge ที่มีหัววัดแสดงผลบนสเกลหรือแผ่นปัดที่ประมาณค่าความดันที่วัดได้ ให้คุณมีความเข้าใจใน pressure gauge มากขึ้น

สิ่งที่ควรจำ:

 • Pressure gauge เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความดันของของเหลวและก๊าซในระบบต่างๆ
 • มีหลายประเภทของ pressure gauge ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น bourdon tube pressure gauge, diaphragm pressure gauge, capsule pressure gauge และอื่น ๆ
 • การใช้ pressure gauge มีประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบความดันในงานอุตสาหกรรม
 • Pressure gauge เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • ผู้ใช้งานควรทราบวิธีการใช้ pressure gauge อย่างถูกต้องเพื่อการวัดความดันที่แม่นยำ

การทำงานของ Pressure Gauge

Pressure gauge ทำงานโดยวัดความดันของของเหลวหรือก๊าซในระบบ โดยมีหัววัดที่เคลื่อนที่ตามการเปลี่ยนแปลงในความดัน มีหลายประเภทของ pressure gauge ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น bourdon tube pressure gauge, diaphragm pressure gauge, capsule pressure gauge, absolute pressure gauge, differential pressure gauge, bellows pressure gauge, manometer pressure gauge, และ piezometer pressure gauge.

Pressure gauge ทำงานโดยการวัดความดันของของเหลวหรือก๊าซที่ใช้ในระบบต่างๆ โดยมีหัววัดที่เคลื่อนที่ตามการเปลี่ยนแปลงในความดัน เครื่องมือเหล่านี้แตกต่างกันตามหลักการทำงานและลักษณะการใช้งานของแต่ละประเภท การทำงานของ pressure gauge เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมความดันและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของความดันในระบบต่างๆ โดยมีการวัดความดันในหน่วยต่างๆ ซึ่งมักแบ่งออกเป็นหน่วยบาร์หรือปอนด์ต่อนิ้วกลายเป็นที่นิยมในงานอุตสาหกรรม

ประเภทของ Pressure Gaugeหลักการทำงานการวัดความดันการใช้งาน
Bourdon tube pressure gaugeหลักการของท่อบูร์ดองที่เคลื่อนที่เมื่อเปลี่ยนแปลงความดันความดันสูงสุด 0.6 ถึง 7000 บาร์สามารถใช้งานได้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความชัดเจนในการวัดความดัน
Diaphragm pressure gaugeหลักการของแผ่นปัดหรือแผ่นกำมะหยี่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันความดันต่ำกว่าเหมาะสมสำหรับ bourdon tube pressure gaugeใช้ในการวัดความดันที่ต่ำกว่าเหมาะสมสำหรับ bourdon tube pressure gauge
Capsule pressure gaugeหลักการของแคปซูลสองชั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันวัดความดันของก๊าซได้สูงสุดถึง 600 mbarใช้หลักการของแคปซูลสองชั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันของก๊าซ
Absolute pressure gaugeยังคงวัดความดันแม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความดันอื่นๆใช้วัดความดันเชิงสัมพันธ์กับความดันในบริเวณแวคชั่นสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่แวคชั่นแปลก ๆ
Differential pressure gaugeวัดความแตกต่างระหว่างแรงดันสองจุดทำการวัดเมื่อมีการแตกต่างในความดันใช้สำหรับวัดแรงดันระหว่างสองจุด
Bellows pressure gaugeหลักการของกระบอกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันความดันต่ำกว่าเหมาะสมสำหรับ bourdon tube pressure gaugeใช้ในการวัดความดันที่ต่ำกว่าเหมาะสมสำหรับ bourdon tube pressure gauge
Manometer pressure gaugeหลักการของปรอทที่ใช้สมดุลอัตราของสองน้ำมันใช้ในการวัดความดันแบบท่อที่ทำงานหรือตอบสนองต่อความดัน
Piezometer pressure gaugeหลักการของท่อที่ทำงานหรือตอบสนองต่อความดันใช้ในการวัดความดัน

ประเภทของ Pressure Gauge

ในงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภทของ pressure gauge ที่ใช้ในการวัดความดันของของเหลวและก๊าซในระบบต่างๆ โดยจะมีคุณสมบัติและการทำงานที่แตกต่างกัน ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละประเภทดังต่อไปนี้:

Bourdon Tube Pressure Gauge

Bourdon tube pressure gauge ใช้หลักการของท่อบูร์ดองที่เคลื่อนที่เมื่อเปลี่ยนแปลงความดัน มีความสามารถในการวัดความดันได้ตั้งแต่ 0.6 ถึง 7000 บาร์ โดยใช้เหมือนหัววัดแสดงผลบนสเกลที่ประมาณค่าความดันที่วัดได้

Diaphragm Pressure Gauge

Diaphragm pressure gauge ใช้หลักการของแผ่นปัดหรือแผ่นกำมะหยี่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดัน แผ่นปัดจะเคลื่อนที่หรือพับตัวเล็กน้อยเมื่อแรงดันเปลี่ยนแปลง มักถูกนำมาใช้ในการวัดความดันที่ต่ำกว่าเหมาะสมสำหรับ bourdon tube pressure gauge

Capsule Pressure Gauge

Capsule pressure gauge ใช้หลักการของแคปซูลสองชั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดัน มักถูกนำมาใช้ในการวัดความดันของก๊าซ สามารถวัดความดันได้สูงสุดถึง 600 mbar

Absolute Pressure Gauge

Absolute pressure gauge ใช้วัดความดันโดยไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดขึ้นในอีกส่วนหนึ่ง สามารถใช้งานได้ทั้งในสภาวะที่แวคชั่นแปลกๆ เช่นในงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน ระบบโฮเวียคบำบัดอากาศ และกระบวนการการกลั่น

Differential Pressure Gauge

Differential pressure gauge วัดความแตกต่างระหว่างแรงดันจุด สามารถตรวจวัดการแสดงเวลามีการลดความดันบน pressure gauge

Bellows Pressure Gauge

Bellows pressure gauge ใช้หลักการของกระบอกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดัน มักถูกนำมาใช้ในการวัดความดันที่ต่ำกว่าเหมาะสมสำหรับ bourdon tube pressure gauge

Manometer Pressure Gauge

Manometer pressure gauge ใช้หลักการของปรอทที่ใช้สมดุลอัตราของสองน้ำมัน เพื่อวัดความดันในระบบต่างๆ

Piezometer Pressure Gauge

Piezometer pressure gauge ใช้หลักการของท่อที่ทำงานหรือตอบสนองต่อความดัน เพื่อใช้ในการวัดความดันในระบบต่างๆ

การใช้งานของ Pressure Gauge

Pressure gauge เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมและตรวจสอบความดัน การวัดความดันโดยใช้ pressure gauge มีประโยชน์มากทั้งในแง่ของความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบที่ใช้ความดัน

ประโยชน์ของการใช้ pressure gauge

 • ตรวจสอบและควบคุมความดัน: Pressure gauge ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบและควบคุมความดันของของเหลวหรือก๊าซในระบบต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและเป็นระบบ
 • ตรวจสอบโอกาสเกิดการรั่วไหล: เมื่อมีการรั่วไหลหรือการเปลี่ยนแปลงความดันที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น การใช้ pressure gauge ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบและระบุสาเหตุของปัญหาได้ทันที
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ: การวัดความดันเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงความประสิทธิภาพของระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพิ่มความปลอดภัย: การควบคุมและตรวจสอบความดันอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความดันที่ไม่เหมาะสม

การใช้ pressure gauge เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานในอุตสาหกรรม เราสามารถที่จะตรวจสอบและควบคุมความดันให้เหมาะสมกับกระบวนการงาน นอกจากนี้ เครื่องมือดังกล่าวยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดเมื่อมีการรั่วไหลหรือการเปลี่ยนแปลงความดันที่ไม่คาดหวัง

ดังนั้น เพื่อประสบความสำเร็จในงานอุตสาหกรรม การใช้ pressure gauge เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

ตัวอย่างการใช้งาน pressure gauge

งานการใช้งานประโยชน์
งานอุตสาหกรรมเคมีใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมและตรวจสอบความดันในระบบป้องกันการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความดันที่ไม่เหมาะสม
งานปิโตรเคมีใช้ในการควบคุมความดันในระบบท่อและถังเก็บของเหลวป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายจากการเกิดความดันที่สูงเกินไป
งานเซนต์ในระบบชีวะอุตสาหกรรมใช้ในการควบคุมและตรวจสอบความดันในระบบท่อและเครื่องจักรตรวจจับและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความดันที่ไม่เหมาะสมในระบบ
งานอาชีวอนามัยใช้ในการวัดความดันของน้ำพอตัวควบคุมความดันเพื่อป้องกันการรั่วไหลและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้น้ำ
เครื่องกำจัดความชื้นและการส่งออกอาหารใช้ในกระบวนการควบคุมและตรวจสอบความดันในระบบท่อและอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายจากการเกิดความดันที่สูงเกินไป

การใช้งานของ pressure gauge

ทำไมคุณต้องใช้ Pressure Gauge

Pressure gauge เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมความดันในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้กระบวนการทำงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ pressure gauge ช่วยลดความเสี่ยงจากการรั่วไหล ซึ่งสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ในอรรถประโยชน์มาก

ประเภทของ Pressure Gauge

Pressure gauge มีหลายประเภทที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างประเภทของ pressure gauge ได้แก่ Bourdon tube pressure gauge, Diaphragm pressure gauge, Capsule pressure gauge, Absolute pressure gauge, Differential pressure gauge, Bellows pressure gauge, Manometer pressure gauge, และ Piezometer pressure gauge

ประเภทของ Pressure Gaugeอธิบายการใช้งาน
Bourdon tube pressure gaugeใช้หลักการของท่อบูร์ดองที่เคลื่อนที่เมื่อเปลี่ยนแปลงความดันนำไปใช้ในการวัดความดันทั่วไป
Diaphragm pressure gaugeใช้หลักการของแผ่นปัดหรือแผ่นกำมะหยี่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันเหมาะสำหรับวัดความดันที่ต่ำกว่า bourdon tube pressure gauge
Capsule pressure gaugeใช้หลักการของแคปซูลสองชั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันมักใช้วัดความดันของก๊าซ
Absolute pressure gaugeใช้วัดความดันโดยไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดขึ้นในอีกส่วนหนึ่งเหมาะสำหรับการวัดความดันในสภาวะที่แวคชั่นแปลก ๆ
Differential pressure gaugeวัดความแตกต่างระหว่างแรงดันจุดใช้ในการตรวจวัดการแสดงเวลามีการลดความดันบน pressure gauge
Bellows pressure gaugeใช้หลักการของกระบอกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันเหมาะสำหรับวัดความดันที่ต่ำกว่า bourdon tube pressure gauge
Manometer pressure gaugeใช้หลักการของปรอทที่ใช้สมดุลอัตราของสองน้ำมัน
Piezometer pressure gaugeใช้หลักการของท่อที่ทำงานหรือตอบสนองต่อความดัน

แต่ละประเภทของ pressure gauge มีความสามารถในการวัดความดันที่แตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมกับงานและสถานการณ์ที่ใช้งาน การเลือกใช้ pressure gauge ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและใช้งานได้อย่างเต็มที่

Bourdon Tube Pressure Gauge

A Bourdon tube pressure gauge is a type of pressure measurement device commonly used in various industries. It operates based on the principle of a Bourdon tube that moves when pressure changes. This type of gauge can measure pressures ranging from 0.6 to 7000 bar. Its versatility and accuracy make it a popular choice for applications that require precise pressure measurement.

Whether it’s monitoring pressure in industrial processes or ensuring the integrity of a system, the Bourdon tube pressure gauge delivers reliable and consistent results. Its robust construction and ability to withstand high pressures make it suitable for a wide range of applications.

Common applications of Bourdon tube pressure gauges include:

 • Oil and gas industries
 • Chemical plants
 • Manufacturing facilities
 • Power generation
 • Water treatment plants
 • HVAC systems

With its wide pressure range and precise measurement capabilities, the Bourdon tube pressure gauge is an indispensable tool for pressure monitoring in various industries. Its reliable performance ensures the safety and efficiency of industrial processes, making it an essential component in many applications.

Advantages of Bourdon Tube Pressure Gauge

“The Bourdon tube pressure gauge offers accurate and immediate readings, allowing operators to make real-time decisions and adjustments based on pressure measurements.”

Compared to other types of pressure gauges, the Bourdon tube design provides several advantages, including:

AdvantagesExplanation
Wide Pressure RangeThe Bourdon tube pressure gauge can measure pressures from 0.6 to 7000 bar, making it suitable for a wide range of applications.
Immediate ResponseThe gauge provides immediate readings, allowing operators to quickly assess the pressure situation and take necessary actions.
Durable and ReliableBourdon tube pressure gauges are known for their durability and reliability, ensuring long-lasting performance even in harsh operating conditions.
Cost-EffectiveThe Bourdon tube design offers a cost-effective solution for pressure measurement, making it a popular choice for many industries.

Overall, the Bourdon tube pressure gauge is a dependable and accurate tool for pressure measurement. Its robust construction, wide pressure range, and immediate response make it an essential device in numerous applications.

Diaphragm Pressure Gauge

ในการวัดความดันในการใช้งานต่างๆ Diaphragm pressure gauge (ดายาฟรัม เพรชเชอร์เกจ) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการวัดและตรวจจับความดันด้วยหลักการของแผ่นปัดหรือแผ่นกำมะหยี่ที่เคลื่อนที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดัน

Diaphragm pressure gauge มีโครงสร้างที่ช่วยในการวัดและแสดงผลความดันที่ต่ำกว่าที่ bourdon tube pressure gauge (บูรดอน ทูบเพรชเชอร์เกจ) สามารถทำได้ อย่างเช่นในการใช้ในงานที่ต้องการการวัดความดันที่น้อยไม่เท่ากับความดันที่มากในตำแหน่งเดียวกัน อย่างเช่นในการปรับความดันของก๊าซ

การใช้งาน Diaphragm pressure gauge มีความมั่นใจในการวัดความดันที่ต่ำเพื่อประเมินและควบคุมกระบวนการที่ต้องการความแม่นยำสูงในการวัดความดันที่ต่ำ ซึ่งใช้งานได้หลากหลายในงานที่ต้องการความชัดเจนในการวัดความดัน

Diaphragm Pressure Gauge Applications

Diaphragm pressure gauge สามารถนำไปใช้ในหลายงานที่ต้องการความดันที่ต่ำ เช่นในอุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • ธุรกิจเคมี
 • การผลิตและการส่งออกอาหาร
 • งานที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและการกำจัดความเสียหายในสถานที่ต่างๆ

ด้วยความแม่นยำและความไวในการวัดความดันที่ต่ำ Diaphragm pressure gauge เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในงานที่ต้องการการควบคุมและการตรวจสอบความดันรอบตัว

ประโยชน์ของ Diaphragm Pressure Gauge ในงานอุตสาหกรรม
ช่วยในการตรวจสอบและควบคุมความดันในกระบวนการต่างๆ
ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลเพื่อควบคุมประสิทธิภาพของระบบ
ช่วยในการปรับปรุงและประสิทธิภาพของกระบวนการงาน

Capsule Pressure Gauge

A capsule pressure gauge is a type of pressure measurement device that uses two flexible diaphragms or capsules to detect changes in pressure. It is commonly used for measuring gas pressure in various industrial applications. The capsules are typically made of metal and are sealed to create a chamber between them. When pressure is applied, the capsules flex or move in response to the pressure change, and this movement is then measured and displayed as a pressure reading.

Capsule pressure gauges are designed to accurately measure the pressure of gases, including air, nitrogen, and other non-corrosive gases. They are capable of measuring pressures ranging up to 600 mbar. These gauges are widely used in industries such as HVAC, process control, and gas distribution, where precise and reliable pressure measurements are crucial for ensuring optimal performance and safety.

One advantage of capsule pressure gauges is their ability to provide accurate readings even at low-pressure levels. This makes them suitable for applications where precise measurements are required, such as in laboratory settings or gas distribution systems. Additionally, the compact size and simple design of capsule pressure gauges make them easy to install and maintain.

Key Features of Capsule Pressure Gauges:

 • Designed for measuring gas pressure
 • Accurate and reliable pressure measurements
 • Suitable for low-pressure applications
 • Compact size and easy installation
 • Cost-effective solution for pressure measurement

“Capsule pressure gauges are widely used in industries that require precise gas pressure measurements for optimal performance and safety.”

Applications of Capsule Pressure Gauges:

Capsule pressure gauges are utilized in various industries and applications, including:

 1. Gas distribution systems
 2. HVAC systems
 3. Chemical and pharmaceutical processes
 4. Laboratory research and testing
 5. Industrial process control
 6. Gas production and refining

Absolute Pressure Gauge

ในงานอุตสาหกรรม การวัดความดันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทราบถึงสถานะและประสิทธิภาพของระบบที่ใช้ความดัน ในบางกรณี การวัดความดันโดยใช้ pressure gauge ปกติอาจไม่เพียงพอ หากทำการวัดความดันด้วยเครื่องมือพื้นฐานจะไม่สามารถรับรู้ถึงความดันเชิงสัมพันธ์กับความดันที่วัดในแวคชั่นได้ ต่อมาจึงมีรุ่น pressure gauge ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาชื่อว่า Absolute pressure gauge

คือ pressure gauge ที่ใช้วัดความดันโดยไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดขึ้นในอีกส่วนหนึ่ง หัววัดของ Absolute pressure gauge สามารถแสดงผลความดันที่วัดออกมาเป็นค่าสัมพันธ์กับความดันในบริเวณแวคชั่น

Absolute pressure gauge สามารถใช้งานได้ทั้งในสถานการณ์ที่ความดันแปลก ๆ เช่นในงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน ระบบโฮเวียคบำบัดอากาศ และกระบวนการการกลั่น ด้วยความสามารถในการวัดและแสดงค่าผลต่าง ๆ ของความดัน absolute pressure gauge เป็นเครื่องมือที่เข้ากันได้ดีกับการวัดความดันในบริเวณที่ต้องการความชัดเจน

หากคุณกำลังมองหา pressure gauge ที่ใช้ในงานที่ต้องการความเอาใจใส่ในการวัดความดัน อาจคุณมีความสนใจใน Absolute pressure gauge เนื่องจากความสามารถในการทำงานและความถูกต้องในการวัดความดันที่เกี่ยวข้องกับแวคชั่นแปลก ๆ เสมือนใจว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลหรือการเปลี่ยนแปลงความดันที่ไม่พึงประสงค์

Advantages of Absolute Pressure Gauge

 • สามารถวัดและแสดงผลค่าสัมพันธ์กับความดันที่วัดในแวคชั่นได้อย่างถูกต้อง
 • เหมาะสำหรับใช้ในงานที่มีความดันแปลก ๆ เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน ระบบโฮเวียคบำบัดอากาศ และกระบวนการการกลั่น
 • เป็นเครื่องมือที่มีค่าความเชื่อถือในการวัดความดันในแวคชั่นที่ต้องการความชัดเจน

เมื่อพิจารณาถึง Absolute pressure gauge ไม่ว่าจะเป็นในงานที่มีความดันแปลก ๆ หรืองานการผลิตทั่วไป ความสามารถในการวัดและแสดงผลค่าสัมพันธ์กับความดันที่วัดในแวคชั่นที่ต้องการความชัดเจนทำให้ Absolute pressure gauge เป็นตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาในการเลือกใช้เครื่องมือวัดความดัน

Absolute pressure gauge

Differential Pressure Gauge

In pressure measurement, a differential pressure gauge is used to measure the pressure difference between two points. It provides valuable information about the changes in pressure within a system, allowing for accurate monitoring and control.

By comparing the pressure at two different locations, a differential pressure gauge can indicate the pressure drop or increase across various components or processes. This information is crucial in industries where maintaining optimal pressure levels is essential for efficient operations.

The differential pressure gauge consists of two pressure inlets connected to the system being monitored. As the pressure difference between the two points changes, the gauge’s indicator or dial will move accordingly, providing a visual representation of the measured pressure difference.

Applications of Differential Pressure Gauge

Differential pressure gauges find widespread use in numerous industries and applications. Here are a few examples:

 • Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems
 • Fluid flow measurement
 • Filtration systems
 • Process control systems
 • Hydraulic systems
 • Chemical processing plants
 • Oil and gas refineries

Advantages of Using a Differential Pressure Gauge

Using a differential pressure gauge offers several advantages:

 1. Precise pressure measurement: The gauge provides accurate and real-time monitoring of pressure differences, ensuring optimal system performance.
 2. Early detection of issues: By continuously monitoring pressure differentials, potential problems such as clogged filters or leaks can be identified early, allowing for timely intervention and avoiding costly failures.
 3. Improved system efficiency: With the ability to measure pressure differences, the gauge enables fine-tuning of system parameters, resulting in more efficient operations and energy savings.
 4. Enhanced safety: Differential pressure gauges help maintain safe pressure levels within systems, preventing overpressure situations that can lead to accidents or equipment damage.

Overall, the differential pressure gauge is a valuable tool for pressure measurement, providing critical insights into pressure differences and contributing to the effective monitoring and control of various processes and systems.

Bellows Pressure Gauge

A bellows pressure gauge is a type of pressure measurement device commonly used in low-pressure applications. It operates based on the principle of a bellows that expands or contracts as pressure changes. This change in the bellows is then translated into a corresponding reading on the gauge.

The bellows pressure gauge is particularly suitable for measuring low pressures that may not be accurately measured by other types of gauges, such as bourdon tube pressure gauges. It is often used in industries where precise pressure measurements are required, such as HVAC systems, medical equipment, and laboratory applications.

One of the advantages of using a bellows pressure gauge is its sensitivity to small pressure changes, making it ideal for low-pressure applications. It provides precise and reliable measurements, ensuring that pressure levels are maintained within specified limits.

“The bellows pressure gauge is a versatile tool that plays a crucial role in maintaining the efficiency and safety of various industrial processes.”

With its ability to accurately measure low pressures, the bellows pressure gauge is commonly used in applications such as leak detection, pressure monitoring in vacuum systems, and gas analysis. It is an essential tool for ensuring the proper functioning of delicate instruments and systems.

Advantages of Bellows Pressure Gauge:

 • Accurate measurements for low-pressure applications
 • Sensitive to small pressure changes
 • Reliable and durable
 • Wide range of applications

Overall, the bellows pressure gauge is a valuable instrument for pressure measurement in low-pressure applications. Its sensitivity and accuracy make it an essential tool for various industries, ensuring the optimal performance and safety of critical processes.

สรุป

Pressure gauge คืออุปกรณ์ที่สำคัญในการวัดความดันในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือชนิดนี้ใช้ในการวัดความดันของของเหลวและก๊าซซึ่งใช้ในระบบต่างๆ ตั้งแต่ระบบชีวะอุตสาหกรรมไปจนถึงระบบบริการ ค่าความดันที่มีความหนาแน่นต่างออกไปใช้ pressure gauge ในประเภทต่างๆ อาทิเช่น bourdon tube pressure gauge, diaphragm pressure gauge, capsule pressure gauge, absolute pressure gauge, differential pressure gauge, bellows pressure gauge, manometer pressure gauge, และ piezometer pressure gauge ที่มีความสามารถและวิธีการวัดที่แตกต่างกัน

Pressure gauge เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการควบคุมและตรวจสอบความดันในกระบวนการทำงาน ประโยชน์ที่สำคัญของ pressure gauge คือเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ การใช้งาน pressure gauge ช่วยลดความเสี่ยงจากการรั่วไหล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในอรุณส่วนเสริม

ในสรุป pressure gauge เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดความดันในงานอุตสาหกรรม หลายประเภทและมีวิธีการที่แตกต่างกัน มีประโยชน์มากในการควบคุมกระบวนการและป้องกันการรั่วไหล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

Table of Contents

Latest Post

diaphragm valve หน้าที่

วาล์วไดอะแฟรม หน้าที่และการประยุกต์ใช้

วาล์วไดอะแฟรมเป็นวาล์วแผ่นปิดที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เราใช้วาล์วไดอะแฟรมเพื่อให้ของเหลวไหลผ่านหรือหยุดไหลตามที่เราต้องการ วาล์วไดอะแฟรมประกอบด้วยวาล์วแผ่นปิดที่สัมผัสกับของเหลวและมีลักษณะพิเศษในการทำงาน

...
diaphragm seals for pressure transmitters

ซีลไดอะแฟรมสำหรับตัวส่งสัญญาณแรงดัน

สวัสดีทุกท่าน! เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเกี่ยวกับซีลไดอะแฟรมสำหรับการวัดแรงดันในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

...
diaphragm seals

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมสำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่มีความสำคัญสูงในอุตสาหกรรมในไทย แผ่นปิดแบบไดอะแฟรมคือชิ้นส่วนที่ถูกใช้ในระบบวัดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน

...
diaphragm seal pressure transmitter

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลในไทย

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันไดอะแฟรมซีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวัดความดัน ซีลไดอะแฟรมในเครื่องส่งสัญญาณนี้สามารถป้องกันการสัมผัสกับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น

...